Srbija: diStruktura

Lokacija: Galerija Srbinovski, Novi Sad

Kustos: Sanja Kojić Mladenov

U okviru Festivala savremene umetnosti Dunavski dijalozi (Novi Sad, 2013), kao reprezent Srbije predstavljena je izložba višemedijskih radova umetničkog para diSTRUKTURA/Milica Miličević i Milan Bosnić Country meets City, koja se bavi dijalogom prirodnog i urbanog pejzaža u kontekstu savremenog načina života.

Podsećajući na Toroovog Valdena (Henry David Thoreau, pisac knjige Walden ili Life in the Woods, iz 1854) autori preispituju odnos dve osnovne životne filozofije, jedne upućene na proces industrijalizacije društva, urbanizaciju, ekonomsku i tehnološku razvijenost i druge, okrenute ka jednostavnom životu u prirodnom okruženju. Njihov koncept izložbe je usmeren ka ispitivanju ovih različitih stavova, kao tradicionalno istorijski suprotnih polova u shvatanju života. U video radu Country meets City autori prikazuju segment precizno uređenog prirodnog pejzaža – parka (Jardin Botanique), pozicioniranog unutar gradskog okruženja Brisela i okruženog zgradama, kao mesta susreta dva lika, Flanera i Vanderera koji razgovaraju o prednostima ruralnog ili urbanog života. Kroz njihovu komunikaciju provejavaju reminiscencije na stavove Gi Debora (Guy Debord), Toroa, Anre Nesa (Anre Naes), Bodlera (Baudelaire) i sl. kojima umetnički par diSTRUKTURA ističe značaj društvenih pokreta kao što su: pokret za očuvanje životne sredine, duboka ekologija, situacionizam, simbolizam ili pak važnost akta građanske neposlušnosti.

Istovremeno, njihovu postavku u galerijskom prostoru upotpunjuju dve monumentalne slike, jedna sa temom ruralnog pejzaža (Finnish Landscape), a druga sa urbanom predstavom Pariza (WestEuropean Landscape), obe izvedene na specifičan način kroz proces obrade digitalnih fotografija zabeleženih predela, njihove dekonstrukcije i pikselizacije u duhu digitalnog glitch-a i zatim, gotovo minuciozne realizacije u tehnici ulja na platnu. Pristup autora jednoj od osnovnih tema u istoriji umetnosti, kao što je pejzaž, prožet je korišćenjem različitih uglova posmatranja čime ova istorijska tema dobija mnogostruka nova značenja i poruke. Tradicionalna tehnika ulja na platnu ili nova medijska pokretna slika, ruralni ili urbani predeo, različit način obrade, isticanje preciznosti ili uvođenje proračunate greške, drugačiji filozofski stav i gledište vidljivi u karakterima likova, zatvoren ili otvoren sistem, razlike su kojima autori pokazuje značaj dijaloga i dualiteta u njihovom primarnom umetničkom konceptu. Cilj je isticanja postojanje različitosti, ali bez direktnog davanja prednosti pojedinačnom u duhu stavova Arne Nesa koji je cenio vrednost biodiverziteta i shvatanja da svako živo biće ima pravo da živi i cveta, što je uslovljeno postojanjem drugih u složenoj mreži međusobnih odnosa i relacija.

Različiti koncepti socijalnih i kulturnih teorija koje se bave definisanjem fenomena savremenog načina života predstavljaju ključnu problematiku izložbe para diSTRUKTURA predstavljene u Novom Sadu. Oni razmišljaju o značaju prirodne sredine i različitim pristupima životu sa željom za promenom i ponovnim uspostavljanjem pokidanih veza izumeđu čoveka i prirode. Ne teže izgrađivanju novih teorija i filozofskih okvira, koriste već postojeće i poznate ideje, tradicionalne umetničke forme i motive, ali kroz savremeno društveno – kulturni kontekst čime se njihova umetnička istraživanja jasno pozicioniraju u sadašnji trenutak. Pristup temi i inovativna kombinacija umetničkih postupaka čine rad para diSTRUKTURA aktuelnim i bliskim savremenim evropskim praksama.

Skills

Posted on

August 31, 2013